17 d’abril de 2005

PROPOSTA DE DECRET EN CONTRAPOSICIÓ A L'ESBORRANY DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

PROPOSTA DE DECRET

Xarxa Territorial d’educació infantil de Catalunya. Abril 2005

La llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, estableix que el Govern de la Generalitat, reconeix l’educació dels infants de 0 a 3 anys, que ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que ha de complir tota atenció educativa fora del context familiar com a part del sistema educatiu de Catalunya.

El infants de 0 a 3 anys són persones amb drets socials, entre ells el dret a l’educació, –un dret que ha de ser garantit pels poders públics– i amb drets civils, que han de ser respectats per tothom d’acord amb els principis establerts en la Convenció del Drets de l’Infant.


Contemplar la infància des d’aquesta perspectiva exigeix valorar tots els seus recursos i potencialitats des del naixement. Una concepció que reclama una ètica de la qualitat aplicable a tota atenció educativa, perquè es tracta d’una edat en què cal una relació personal de gran qualitat.


Tota institució educativa, especialment en aquestes primeres edats, ha de contemplar tots els aspectes de la vida de les nenes i els nens, perquè és un complement a l’acció familiar. En conseqüència cada institució educativa per a infants de 0 a 3 anys ha d’esdevenir un lloc d’intercanvi i socialització entre les famílies i la institució educativa, i les han  famílies han de tenir oportunitat de participar en la presa de decisions que afecten els infants, i l’organització i vida de cada escola.

En reconeixement a l’excepcional treball que molts ajuntaments de Catalunya han realitzat per desenvolupar en el propi municipi una resposta adequada  a les necessitats de la seva població per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys, i d’acord amb el contingut de la Llei de Regim Local de Catalunya, el govern de la Generalitat delegarà les competències de gestió als ajuntaments garantint la coherència i el manteniment equitatiu al conjunt del país a través dels pressupostos i dels serveis del Departament d’Educació.  

La vigència de la Llei Orgànica de la Qualitat de l’Educació 10/2002 de 23 de desembre ha estat ajornada, en el seu calendari d’aplicació, pel Real Decret 1318/2004 de 28 de maig. Una situació normativa que obliga a inscriure aquest Decret al Real Decret 1004/1991, de 14 de juny en què s’estableixen els requisits mínims.

En virtut del compliment de la legalitat vigent, atès el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i considerat el informe preceptiu del Consell Escolar de Catalunya, a Proposta de la Consellera d’Educació i amb deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1


Àmbit d’aplicació
Aquest Decret és d’aplicació en tota institució que acull els infants de 0 a 3 anys fora de l’àmbit familiar, tant de titularitat pública com privada.  En ell es reconeix el dret a l’educació de tots els infants i s’estableixen les condicions que orientaran el seu funcionament, el seu registre, l’autorització i control.

Article 2


Objecte
És objecte d’aquest Decret la regulació de les finalitats educatives de l’educació i els requisits mínims sobre: el nombre d’infants, la qualificació del personal, els espais, les instal·lacions, la descentralització administrativa als ajuntaments i l’autorització.


Article 3

Finalitat educativa
L’educació dels infants de 0 a 3 anys té per finalitat promoure i acompanyar el creixement i desenvolupament de les nenes i els nens d’aquestes edats. Uns infants que, tot i ser depenents de les persones adultes, són capaços, forts, potents, creatius, amb un extraordinari potencial del qual no se’n coneixen els límits.

Article 4


Principis de l’educació
La vida quotidiana és important per als infants d’aquestes edats. Una vida quotidiana impregnada de relacions, d’emocions, de coneixements que els proporcionen els jocs, els àpats, el dormir, la higiene personal.
Una educació que es fonamenta en la importància del grup, en el respecte envers cada individualitat, facilita la conquesta de l’autonomia, i possibilita a cada infant de ser actiu i protagonista del seu desenvolupament.
Una educació que coneix i reconeix el temps personal i col·lectiu com un valor i una necessitat imprescindibles per a l’aprenentatge.

Article 5


Planificació de l’oferta
El Departament d’Educació col·laborarà amb els ajuntaments en l’oferta de places públiques suficients per atendre la demanda.
Cada ajuntament d’acord amb les seves necessitats  planificarà també la diversitat de tipologies, o models, d’acord amb les necessitats de la població.
El Departament d’Educació per tal de garantir els principis d’igualtat i equitat, establirà criteris i recursos per compensar els desequilibris socials i territorials.

Article 6

Titularitat
Per a aquest nivell educatiu, la titularitat serà la mateixa que sigui establerta per als altres nivells del sistema educatiu.

Article 7


Qualificació del personal
Les persones que treballen directament amb els infants d’aquestes edats seran mestres amb l’especialitat d’educació infantil.


Article 8


Nombre de mestres per a grup d’infants
Cada grup d’infants tindrà un mestre. En tot cas, aquesta proporció està subjecta a l’horari de cada escola.

Article 9


Nombre d’infants per grup
Grup d’infants de menys d’un any........................6
Grup d’infants d’un a dos anys..............................9
Grup d’infants de dos a tres anys........................15
Grup d’infants de menys d’un any fins a tres.....10


Article 10

Condicions físiques
Emplaçament
Cal incloure els espais en el marc de planejament (planificació) de la ciutat o poble.
Ha d’estar situat a cada barri, prop d’altres equipaments, allunyat d’indústries que contaminin, orientat al sud. Ha de ser de planta baixa amb entrada pròpia, tant si és en el mateix edifici de l’escola com un en edifici  independent.

Tipus d’espais
Interiors per als infants
Una sala o espai de joc per a cada grup d’infants amb sortida directa al jardí. Canviadors amb WC, lavabos, dormitori i menjador a cada una de les sales.
Interiors comuns
Sala polivalent o gran plaça
Cuina
Aparcament de cotxets
Interiors per als adults   

Sala de reunions

Magatzems de material pedagògic, de neteja i menjar.

Vestidor, WC i rentamans 

 
Exteriors
Zona de jocs d’aigua.
Zona de jocs amb sorra.
Zona de plantes per tenir-ne cura.
Zones ombrejades per poder menjar i dormir.
Zona per poder córrer.

Superfície
Interior 6 m².

Exterior 10 m².

Article 11

Participació
La Conselleria d’Educació, amb la finalitat de garantir la participació i la gestió democràtica de cada escola, vetllarà perquè s’estableixin els mecanismes formals i informals que tinguin repercussió positiva i adequada en les relacions quotidianes entre els infants i les seves famílies.  De manera que la gestió democràtica de cada escola es concreti a través dels equips de professionals i dels representants de les famílies, en un Consell en què també hi estarà representada l’administració local i en el qual es prendran totes les decisions que afectin el funcionament i la vida a l’escola.  

Article 12


Informació i control
La Conselleria d’Educació, d’acord amb les seves competències i responsabilitat, desenvoluparà els mecanismes necessaris per tenir la informació detallada de totes aquelles dades que permetin conèixer en profunditat la realitat quantitativa i qualitativa de l’educació dels infants de 0 a 3 anys a Catalunya.
 

Article 13

Inspecció educativa
Tindrà com a finalitat:
Conèixer, recollir i donar a conèixer la dinàmica educativa en tots els aspectes pedagògics i organitzatius de cada escola.
Facilitar i promoure la coordinació entre les escoles de 0 a 3 i les de 3 a 6 anys.
Controlar la correcta aplicació dels requisits i criteris establerts en aquest Decret, en tota possible tipologia, titularitat, denominació o forma d’organització.

Article 14

Registre i autorització
La Conselleria d’Educació, d’acord amb les seves competències i responsabilitat, disposarà el registre de totes les tipologies d’institució per a infants de 0 a 3 anys existents a Catalunya fora de l’àmbit familiar, públiques o privades, i establirà la seva autorització.

Article 15
Delegació de competències
La Conselleria d’Educació, d’acord amb les seves competències, responsabilitats i voluntat política, descentralitzarà la gestió de les institucions de 0 a 3 anys als ajuntaments de Catalunya que ho sol·licitin. A partir d’un conveni de col·laboració específic d’acord amb les seves possibilitats tant de caràcter administratiu com econòmic, en el marc de una política d’apropar les decisions a l’administració més propera i per compensar desigualtats territorials i socials.

Article 16
Gestió Municipal
Cada ajuntament de Catalunya que hagi subscrit un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació,  a més del compliment dels acords de caràcter administratiu establerts, podrà impulsar la pròpia política que afavoreixi el desenvolupament pedagògic, social i democràtic de les institucions de la seva població.


Disposicions addicionals


1.      Per raons de protecció a la infància, tota l’atenció, cura i educació fora del context familiar es regirà per aquest Decret.
2.      Per garantir una inspecció educativa adequada, s’establirà una formació específica per poder desenvolupar la seva funció d’acord amb allò establert en aquest Decret.
3.      Per garantir que els fons públics en educació, siguin utilitzats en exclusiva per a aquesta finalitat, tota entitat o institució que rebi fons públics no podrà tenir ni finalitat de lucre, ni un intermediari que els gestioni, d’acord amb el establert en aquest Decret.
4.      Per garantir la transparència en el procés de matriculació dels centres finançats amb fons públics, cada ajuntament organitzarà les comissions que estimi necessàries per fer el seguiment. En totes elles hi haurà representants de les famílies, dels professionals, de l’administració local i educativa.  

Disposicions Transitòries


Formació
1.      Tot el personal que, en ser aprovat aquest Decret, estigui contractat per realitzar una funció educativa i no tingui la titulació requerida, serà respectat en el seu lloc de treball i categoria professional.
2.      El Departament d’Educació, d’acord amb les universitats catalanes, establirà un Pla Especial de Magisteri per facilitar l’accés a la formació inicial a tot el personal en actiu que ho sol·liciti.

Espais
1.      Tots els nous edificis o les remodelacions que es realitzin per a infants de 0 a 3 anys, estan subjectes als criteris que estableix aquest Decret.
2.      Els edificis ja existents tindran un període de deu anys per adaptar-se als criteris establerts en aquest Decret.  

Matriculació
1.      Tots els infants de 0 a 3 anys de Catalunya tenen dret a tenir una plaça finançada amb fons públics. Mentre aquest dret no pugui ser garantit caldrà que els criteris de matriculació estiguin orientats des d’una doble perspectiva: l’equitat i l’heterogeneïtat.
2.      Cada curs el Departament d’Educació establirà uns criteris marc per al conjunt del país, i cada ajuntament els ampliarà o detallarà d’acord amb la seva realitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada