6 de juliol de 2006

DECRET 282/2006, de 4 de juliol

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. (Pàg. 30099)

DECRET
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, estableix que el Govern de Catalunya ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir les llars d'infants que la realitat catalana exigeix, i que ha de considerar-les com una part del sistema educatiu; així mateix, ha de garantir que al final del període 2004-2008 la xarxa de llars d'infants de titularitat pública de Catalunya inclogui un mínim de trenta mil places de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur.
D'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, l'educació infantil és una etapa educativa que atén infants des del seu naixement fins als sis anys d'edat, té caràcter voluntari i s'ordena en dos cicles. El primer cicle d'educació infantil comprèn fins als tres anys d'edat.
La importància de l'adequat desenvolupament de les capacitats de l'infant durant els seus primers anys de vida en relació amb el seu procés d'aprenentatge és un fet contrastat per la psicologia evolutiva i educativa. És així que en l'educació infantil de primer cicle el desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen l'evolució física, afectiva, intel·lectual i social de la persona té una gran importància. És un cicle, per tant, que permet prevenir o compensar a temps algunes de les situacions que s'originen en les desigualtats socials, econòmiques i culturals de les famílies i en les condicions de discapacitat dels infants, que, amb posterioritat, poden obstaculitzar el desenvolupament dels processos d'aprenentatge de l'alumne o l'assoliment d'un adequat rendiment escolar.
L'article 14 de la Llei orgànica 2/2006, esmentada, estableix que correspon a les administracions educatives determinar els continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i regular els requisits que han de complir els centres que l'imparteixen.
L'objectiu d'aquest decret és, doncs, protegir els drets de l'infant a través de la regulació del primer cicle d'educació infantil, tot establint les competències educatives a assolir, les finalitats i els principis d'aquest cicle, entre els quals s'incorpora la llengua de l'ensenyament, d'acord amb l'article 21 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Es regulen també les condicions relatives als professionals i als espais necessaris per impartir aquest cicle. Així, s'estableix una superfície mínima de dos metres quadrats per infant a totes les sales destinades a l'atenció habitual i directa als infants.
Per tal que els requisits de qualitat corresponents a cada infant no siguin inferiors als que aquest Decret estableix amb caràcter general, els centres que es van autoritzar, amb una superfície mínima per infant d'1,5 metres quadrats, a l'empara del Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims de determinats centres d'educació infantil, disposen d'un període d'adaptació progressiva del nombre màxim d'infants als nous requisits mínims. De la mateixa manera, es dóna un termini per adaptar-se a aquells centres que es van autoritzar de forma temporal en aplicació del Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l'atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d'ensenyament.
Respectant en tot cas els drets dels infants, cal que l'educació infantil de primer cicle sigui prou flexible per adaptar-se, en allò que sigui possible, tant a les necessitats dels infants com a les de les seves famílies. Aquest cicle es pot desenvolupar segons diferents models d'organització i funcionament i d'acord a uns calendaris i règims horaris que, estant al servei de l'interès superior de l'infant, permetin conciliar la vida laboral amb la primordial responsabilitat dels pares, de les mares o dels tutors en la criança i en l'educació dels seus fills i filles.
Així doncs, desenvolupant l'article 24.2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, en el fet que preveu que els centres privats que acullin de manera regular infants d'edats corresponents a l'educació infantil estan sotmesos al principi d'autorització administrativa, aquest Decret determina, segons el seu temps d'utilització, les diferents modalitats de servei educatiu que s'ofereixen en els centres d'educació infantil de primer cicle i que, al seu torn, aquests centres necessiten autorització de l'Administració Educativa.
No s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret la prestació de serveis a infants de zero a tres anys en centres no autoritzats a impartir el primer cicle de l'educació infantil. Per tal de facilitar a les famílies la diferenciació entre les dues modalitats de servei, s'estableix l'obligació de fer conèixer que el centre està autoritzat per l'Administració Educativa i es prohibeix la utilització de les denominacions genèriques dels centres per part dels establiments que no disposin d'aquesta autorització.
Segons les previsions de l'article 15.4 de la Llei orgànica 2/2006 esmentada, atès que la demanda de places varia per a cada tram d'edat dels infants i amb la finalitat d'adequar l'oferta a les necessitats socials, s'introdueix la possibilitat que el titular de més d'una llar d'infants en un determinat municipi pugui .sense deixar de fer l'oferta educativa corresponent als tres trams d'edat en algun o alguns dels centres de la seva titularitat. limitar-se als dos trams de superior edat en la resta de llars d'infants amb la finalitat que l'oferta de places per trams d'edat pugui ajustar-se més fàcilment a les demandes de la societat. No es preveu que hi hagi llars d'infants amb oferta de places per a un únic tram d'edat.
Per altra part, la demanda social de places en àmbits rurals de baixa demografia pot dificultar, en raó dels costos i atès el nombre de potencials usuaris, la prestació del servei educatiu en condicions de qualitat si no s'estableixen models específics. Per aquest motiu, i amb la finalitat de coadjuvar a augmentar la possibilitat de donar el servei en aquestes zones, s'introdueix la figura de la "llar d'infants rural", amb les seves instal·lacions distribuïdes en diferents municipis o en diferents poblacions d'un o més municipis.
El nombre de llars d'infants públiques i privades sufragades amb fons públics ha esdevingut important en els últims temps, i anirà augmentant, en part per les accions de Govern i l'impuls dels ajuntaments de Catalunya, en part per les iniciatives de la societat civil. En tots els casos cal afavorir la participació de la comunitat escolar en el control sobre la gestió dels fons públics. Per aquest motiu es regula la constitució, la composició i les funcions del consell de participació de les llars d'infants amb la finalitat que, a més del control suara esmentat, s'estableixi un mecanisme idoni de participació que vetlli, juntament amb el titular del centre, pels drets dels infants, dels pares i dels educadors. En l'àmbit educatiu, aquest control social i aquesta exigència de transparència s'han encomanat, més directament que als poders públics, als pares i als educadors.
L'educació infantil de primer cicle anys s'ha d'impulsar en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, tant en la seva programació com en la lliure assumpció de determinades competències, d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret.
L'article 70.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, determina que el municipi pot exercir competències delegades per l'Administració de la Generalitat en els termes establerts per les lleis. En els articles 137, 138, 139 i 140 del mateix Text refós es regulen la delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en els ens locals, el règim de la delegació, així com l'acord de delegació i la seva suspensió o no efectivitat.
Així, es preveu la delegació de competències relacionades amb el consell de participació de les llars d'infants, amb el procés de preinscripció i admissió a centres i amb la resolució dels expedients administratius d'autorització, de cessament d'activitats, de modificació i de revocació de l'autorització del primer cicle de l'educació infantil dels centres privats. Amb això s'unifica en un únic organisme la tramitació de totes les autoritzacions, atès que l'ajuntament és, amb caràcter general, el competent per a l'atorgament de les autoritzacions relacionades amb la intervenció integral de l'administració ambiental, i el competent en la vigilància sobre el compliment de les mesures de supressió de barreres arquitectòniques. Aquesta delegació de competències sols s'efectua en relació als centres que exclusivament imparteixen el primer cicle de l'educació infantil; el Departament d'Educació i Universitats exerceix, doncs, la competència en relació amb els centres que, tenint inicialment autorització per impartir exclusivament el primer cicle de l'educació infantil, iniciïn expedients de sol·licitud d'altres ensenyaments.
En virtut d'això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d'acord amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya i de la Comissió de Govern Local, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Educació i Universitats i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
Àmbit d'aplicació
Aquest Decret és d'aplicació als centres que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil.
Aquests centres acullen de manera regular, és a dir, continuada i sistemàtica, infants de zero a tres anys, i els donen servei educatiu segons les condicions i requisits que s'estableixen en aquest Decret. Per al seu funcionament, els ha de crear o autoritzar l'Administració educativa.
No s'inclouen en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret els serveis que reben els infants de zero a tres anys de manera no regular. Aquests establiments no requereixen l'autorització de l'Administració educativa, sens perjudici de la regulació referida a les condicions de seguretat, higiene i altres que l'Administració autonòmica o l'Administració local consideri oportú establir.
Article 2
Objecte
Aquest Decret estableix els principis, els objectius i les competències educatives del primer cicle de l'educació infantil, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals que hi participen i, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l'acció educativa, el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa d'aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments.
Article 3
Principis del primer cicle de l'educació infantil
3.1  Per tal d'afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, els centres han de cooperar amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l'educació dels seus fills i filles, amb els quals, a fi de crear les condicions òptimes per al desenvolupament i aprenentatge de l'infant, intercanvien regularment informació sobre l'evolució del procés educatiu del seu fill o filla.
3.2  L'organització i la programació general del centre s'ha de realitzar d'acord amb les característiques del servei educatiu ofert als infants, el qual ha de tenir presents el respecte a les necessitats afectives i de relació familiar dels infants, la protecció dels seus drets, el foment dels valors de la coeducació i la conciliació de la vida familiar i l'activitat laboral dels pares, mares o tutors.
3.3  El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge del primer cicle de l'educació infantil, així com de totes les activitats i serveis que ofereixen els centres, sens perjudici de l'establert a l'article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de juliol, de política lingüística, i de la utilització a la Val d'Aran també de l'aranès.
3.4  Els infants amb necessitats educatives específiques reben l'atenció d'acord amb les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes necessitats són detectades i valorades pels serveis educatius.
Article 4
Objectius del primer cicle de l'educació infantil
4.1  El primer cicle de l'educació infantil té com a objectius:
a) la col·laboració en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants,
b) el progressiu descobriment i coneixement personal,
c) la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos,
d) la possibilitat de relacionar-se amb els altres,
e) el desenvolupament, l'aprenentatge i el benestar de l'infant mitjançant l'aplicació de les orientacions educatives pròpies d'aquest cicle, que tenen en compte la creixent multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.
4.2  En aquest cicle educatiu s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, emocional, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants i s'inclouen mesures que introdueixin els valors de la coeducació entre els nens i les nenes.
Article 5
Competències educatives
Les competències a assolir al primer cicle de l'educació infantil són les següents:
a) Dominar progressivament el propi cos, les seves necessitats i les habilitats que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats.
b) Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.
c) Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament social i en la integració en el grup.
d) Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
e) Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.
f) Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.
Article 6
Denominacions genèriques i publicitat
6.1  Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o d'escola bressol, a elecció del seu titular, seguit de l'expressió "pública" o de l'expressió "privada", segons la naturalesa del titular. Aquests centres fan constar la seva denominació genèrica en els documents. Aquestes denominacions no les poden emprar els establiments no autoritzats per l'administració educativa per impartir el primer cicle de l'educació infantil.
A la publicitat exterior s'ha de fer constar que el centre està autoritzat a impartir el primer cicle de l'educació infantil i el codi del centre.
6.2  Els centres que tenen autoritzat el primer cicle de l'educació infantil i altres nivells educatius tenen la denominació genèrica que correspon en funció dels ensenyaments autoritzats.
Article 7
Denominació específica
Totes les llars d'infants tenen una denominació específica que les singularitza en l'àmbit del municipi on estan ubicades. La denominació específica no pot induir a error o a confusió sobre les activitats del centre.
Article 8
Titularitat de la llar d'infants
8.1  El titular d'una llar d'infants és la persona física o jurídica que consta com a tal en el registre de centres del Departament d'Educació i Universitats.
8.2  Les llars d'infants poden ser públiques o privades. Són públiques les llars d'infants el titular de les quals és una administració pública. Són privades les llars d'infants el titular de les quals és una persona física o una persona jurídica que no és una administració pública.
8.3  No poden ser titulars d'una llar d'infants privada:
a) Les persones físiques que presten serveis a l'administració educativa estatal, autonòmica o local.
b) Les persones físiques que tenen antecedents penals per delictes dolosos.
c) Les persones físiques i les persones jurídiques expressament privades del dret a ser titular d'una institució educativa per una sentència judicial ferma.
d) Les persones jurídiques en les quals les persones incloses als apartats anteriors exerceixen càrrecs rectors o són titulars del 20 per cent, o més, del capital social.
Article 9
Creació, autorització, modificació i extinció de l'autorització
Els procediments administratius per a la creació, l'autorització, la modificació i l'extinció de l'autorització de les llars d'infants són els establerts amb caràcter general per als centres educatius.
Els procediments administratius per a l'autorització i la modificació de l'autorització per impartir el primer cicle d'educació infantil en centres que imparteixen altres nivells educatius són els establerts amb caràcter general a tots els efectes per als centres.
Article 10
Modalitats del servei educatiu
10.1  Els centres han d'oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables d'infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant deu o més mesos l'any.
També poden oferir de manera regular i amb una programació adequada un servei educatiu de menor freqüència i atenció horària que l'anterior a grups estables d'infants dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos l'any.
10.2  Cada centre defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels serveis educatius que ofereix, la qual ha de respectar els límits raonables de permanència diària dels infants al centre i recollir la concreció de les estratègies educatives i dels objectius que es pretenen assolir.
Article 11
Nombre i qualificació dels professionals
Els professionals que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil han d'estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre amb l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.
L'atenció educativa als infants ha d'anar a càrrec, en tot moment, del personal qualificat a què es fa esment en aquest apartat.
Cada grup estable d'alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest article que fa les tasques d'educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb les famílies.
Article 12
Nombre màxim d'infants per grup
12.1  Al primer cicle de l'educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a màxim, el següent nombre d'infants per grup:
Grups d'infants menors d'un any: 8 infants.
Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants.
Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants.
12.2  El centre estableix l'atenció als infants d'acord amb el seu projecte educatiu i amb la seva proposta organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment considera oportuna segons el nombre d'infants que atén i l'equip de professionals de què disposa, sense poder superar en cap grup el nombre màxim d'infants determinat a l'apartat anterior.
12.3  La capacitat màxima simultània de cada centre es fixa en el corresponent conveni o disposició pel qual es crea o s'autoritza, tenint en compte el nombre màxim d'alumnes per grup que estableix l'apartat primer d'aquest article i les instal·lacions i condicions de cada centre.
Article 13
Requisits d'espais i instal·lacions
13.1  Els espais i instal·lacions de la llar d'infants, tancats o a l'aire lliure, no es poden utilitzar per a activitats diferents de les pròpies de l'atenció als infants de zero a tres anys, llevat de les directament relacionades amb les famílies dels infants escolaritzats a la llar d'infants.
13.2  La llar d'infants ha de disposar d'accés independent des d'un espai públic i, com a mínim, dels següents espais i instal·lacions:
a) Un mínim de tres sales, una per cada tram d'edat d'aquesta etapa. En els casos previstos a l'article 15.3 és suficient amb dues sales.
Cadascuna d'aquestes sales ha de tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats per infant, amb un mínim de 30 metres quadrats.
Les sales destinades a nens menors de 2 anys han de disposar d'àrees diferenciades per a facilitar el descans i la higiene dels infants.
Cada sala destinada a nens de 2 anys ha de disposar d'un servei que és visible i directament accessible des de la sala i que disposa, com a mínim, de dos lavabos i dos inodors.
b) Una sala diferenciada i suficient per a la preparació d'aliments, o una cuina.
c) Un pati d'esbarjo a l'aire lliure que ha de tenir una superfície mínima de 2 metres quadrats per cada infant en utilització simultània, i un mínim de 75 metres quadrats.
d) Una sala addicional i diferenciada per a usos múltiples de, com a mínim, 30 metres quadrats.
e) Un espai diferenciat amb un mínim de 10 metres quadrats per a les tasques d'administració i per a les de coordinació docent. A les llars d'infants de 7 o més unitats ha d'haver-hi dos espais diferenciats.
f) Una cambra higiènica per al personal que atén els infants la qual ha de disposar, com a mínim, d'un lavabo, un inodor i una dutxa i ha d'estar separada i ser independent dels espais i serveis utilitzats pels infants.
13.3  Quan una llar d'infants s'ubica en localitats o nuclis aïllats de població que no ultrapassen els 2.500 habitants, la superfície mínima de les aules és de 20 metres quadrats, i la del pati, de 50 metres quadrats, mantenint-se els 2 metres quadrats per infant. Les proporcions entre el nombre d'infants i el nombre de professionals s'adeqüen al nombre màxim d'infants dels diferents trams d'edat. La llar d'infants ha d'atendre infants de totes les edats, i no és exigible disposar de una sala per a cadascun dels trams d'edat, ni la sala addicional i diferenciada per a usos múltiples quan la llar d'infants és d'1 o de 2 grups.
13.4  Quan el primer cicle de l'educació infantil s'imparteix en un centre que també imparteix el segon cicle de l'educació infantil, els requeriments d'espais i instal·lacions són els establerts al punt 2 anterior, si bé poden ser compartits els indicats als apartats b), c), d), e) i f), i han de complir els requisits d'espais exigits per autoritzar el segon cicle.
Article 14
Condicions sobre seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat i accessibilitat
El titular del centre ha de prendre les mesures perquè els locals i instal·lacions compleixin la normativa vigent en matèria de seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com d'altres condicions en matèria d'edificació determinades per la normativa vigent, tenint en compte l'edat dels infants als quals va destinat el servei, i està obligat a facilitar l'accés als espais i a les instal·lacions al personal de les administracions competents en matèria d'inspecció i de control dels aspectes esmentats.
Article 15
Programació i oferta de places
15.1  L'administració educativa i l'administració local han d'impulsar una oferta suficient per atendre la demanda de places de primer cicle de l'educació infantil.
En la creació de places a les llars d'Infants de titularitat pública s'han de prioritzar les zones socialment desafavorides, s'ha de respectar l'equilibri territorial i s'han de tenir en compte les fluctuacions de la demanda.
15.2  L'oferta de places al primer cicle de l'educació infantil s'ha d'efectuar de manera diferenciada per a cadascun dels tres trams d'edat d'aquest cicle, d'acord amb la capacitat simultània autoritzada.
Els centres han de fer públic el nombre de places vacants de què disposen de manera diferenciada per a cadascun dels trams d'edat.
15.3  Quan una persona física o jurídica és titular de més d'una llar d'infants en un mateix municipi, l'obligació continguda al punt anterior d'aquest article s'entén en relació amb el conjunt de totes les llars d'infants de la seva titularitat en aquell municipi. A cadascuna de les llars d'infants de la mateixa titularitat, en un mateix municipi, s'ha de fer oferta de places en relació a almenys els dos trams consecutius d'edat superior dels que integren el cicle. Quan una llar d'infants fa oferta de places per a infants de zero anys ha de fer oferta per als infants d'un any i per als infants de dos anys.
Article 16
Admissió d'alumnat
16.1  El règim d'admissió d'infants als centres és l'establert a la normativa general d'aplicació a l'admissió de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
16.2  Els ajuntaments que, d'acord amb l'article 20 d'aquest Decret, assumeixin competències en matèria d'admissió d'alumnat, poden establir el corresponent procés, el qual s'ha de regir, en tot cas, pel previst en la normativa que regula l'admissió d'alumnat.
Així mateix els ajuntaments poden establir, per a tots els centres que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil sufragats amb fons públics del seu territori, un barem diferent al recollit a la normativa que regula l'admissió d'alumnat, respectant en tot cas els criteris d'admissió que s'hi estableixen.
Article 17
Informació a l'Administració educativa
La direcció o la titularitat del centre ha de facilitar a l'Administració educativa les dades sobre l'activitat relativa als àmbits objecte d'ordenació en aquest Decret, i de preinscripció i matrícula, dins els terminis i amb el format que determini el Departament d'Educació i Universitats.
Article 18
El consell de participació de les llars d'infants públiques
18.1  L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d'educació infantil de primer cicle és el Consell de participació.
18.2  A les llars d'infants públiques ubicades en municipis en què l'ajuntament no té delegades les competències a què fa referència l'article 20.1.c), es constitueix un consell de participació amb les competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars dels centres públics.
Quan l'ajuntament tingui delegades les competències esmentades, aquest ha de regular la participació de la comunitat educativa i de l'administració local en el control i la gestió de la llar d'infants. Si l'ajuntament no en fa una regulació expressa, s'aplicaran les prescripcions d'aquest article.
18.3  El consell de participació de la llar d'infants té la següent composició quan la llar d'infants és de fins a tres grups:
a) El director o la directora de la llar d'infants, que el presideix.
b) Un representant de l'ajuntament del municipi on és la llar d'infants.
c) Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal educador.
d) Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i les mares pels mateixos pares i mares.
e) Un representant del personal d'administració i serveis.
Actua de secretari o secretària del consell de participació de la llar d'infants el o la representant del personal educador.
El personal educador el formen els professionals als que fa referència l'article 11 i la disposició addicional primera d'aquest Decret.
18.4  Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i de les mares dels infants. En aquest cas actua de secretari del consell de participació de la llar d'infants el representant del personal educador que designi el mateix consell de participació de la llar d'infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord, és designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la llar d'infants. Si subsisteix la situació d'empat s'efectua un sorteig.
18.5  Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres públics. La renovació de membres del consell de participació de la llar d'infants s'efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys.
El reglament de règim interior de la llar d'infants pot preveure el mecanisme per proveir les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director o la directora de la llar d'infants convoca eleccions per proveir les vacants que s'hagin produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general.
Article 19
El consell de participació de les llars d'infants privades sufragades amb fons públics
19.1  L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres privats d'educació infantil de primer cicle és el consell de participació.
19.2  A les llars d'infants privades sufragades amb fons públics, ubicades en municipis en què l'ajuntament no té delegades les competències a les que fa referència l'article 20.1.c), es constitueix un consell de participació amb les competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars dels centres concertats.
Quan l'ajuntament tingui delegades les competències esmentades, aquest regula la participació de la comunitat educativa en el control i gestió de la llar d'infants. Si l'ajuntament no en fa una regulació expressa, s'aplicaran les prescripcions d'aquest article.
La no constitució del consell de participació suposa l'exclusió del finançament per part de la Generalitat de Catalunya.
19.3  El consell de participació de la llar d'infants té la següent composició quan la llar d'infants és de fins a tres grups:
a) El director o la directora de la llar, que el presideix.
b) Un representant de la titularitat.
c) Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal educador.
d) Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i les mares pels mateixos pares i mares.
e) Un representant del personal d'administració i serveis.
Actua de secretari o secretària del consell de participació de la llar d'infants el o la representant del personal educador.
El personal educador el formen els professionals als quals fan referència l'article 11 i la disposició addicional primera d'aquest Decret.
19.4  Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i de les mares dels infants. En aquest cas actua de secretari del consell de participació de la llar d'infants el representant del personal educador que designi el mateix consell de participació de la llar d'infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord, és designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la llar d'infants. Si subsisteix la situació d'empat s'efectua un sorteig.
19.5  Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres concertats. La renovació de membres del consell de participació de la llar d'infants s'efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres concertats.
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys.
El reglament de règim interior de la llar d'infants pot preveure el mecanisme per proveir les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director de la llar d'infants convoca eleccions per proveir les vacants que s'hagin produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general.
Article 20
Delegació de competències als ajuntaments en relació al primer cicle de l'educació infantil
20.1  Les competències que aquest Decret atribueix al Departament d'Educació i Universitats i als seus òrgans es poden delegar als ajuntaments que les vulguin assumir, d'acord amb el títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. La Generalitat de Catalunya es reserva les facultats a què fa referència l'article 139.a), e), f) i g) del Text refós esmentat.
Es poden delegar les següents competències:
a) Les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
b) Les relacionades amb la resolució dels expedients d'autorització, de cessament d'activitats, de modificació de l'autorització i de revocació de l'autorització de les llars d'infants privades.
c) Les relacionades amb els consells de participació de les llars d'infants.
Quan una llar d'infants ubicada en un municipi en què l'ajuntament ha assumit la delegació de les competències sobre l'autorització del primer cicle de l'educació infantil inicia un expedient d'autorització d'un altre ensenyament, la competència correspon al Departament d'Educació i Universitats.
Les referències fetes, en la normativa d'aplicació, a l'Administració educativa, s'entenen fetes als corresponents ajuntaments que hagin assumit les competències esmentades. Aquests ajuntaments han d'adaptar els procediments de gestió de les competències assumides a la seva estructura organitzativa. Així mateix, han d'establir el règim de recursos i reclamacions corresponents contra les decisions que adoptin en exercici d'aquestes competències, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. En qualsevol cas, la resolució d'aquests recursos posa fi a la via administrativa i els interessats podran exercir les accions corresponents davant la jurisdicció competent.
20.2  La delegació de competències s'ha d'atenir en tot cas a les particularitats següents:
a) La delegació és efectiva des de la data en què es formalitzi la seva acceptació mitjançant un conveni entre el Departament d'Educació i Universitats i l'ajuntament, i té caràcter indefinit sense perjudici del que determina l'article 140 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, esmentat. El conveni ha de preveure la relació de competències que explícitament es deleguen.
b) L'ajuntament facilita al Departament d'Educació i Universitats les dades necessàries per a la inscripció i actualització del Registre de centres, així com les dades sobre l'activitat de les llars d'infants del seu municipi relativa a les matèries que són objecte d'ordenació en aquest Decret.
c) L'ajuntament, sens perjudici de les funcions de la Inspecció educativa, pot establir els controls i les supervisions necessaris per a garantir l'exercici de les competències delegades. A aquest efecte, l'ajuntament pot sol·licitar l'actuació de la Inspecció Educativa perquè informi en l'àmbit de les seves competències sobre qualsevol expedient instruït per l'ajuntament. La sol·licitud d'informe es tramita sempre a través de la direcció dels Serveis Territorials.
20.3  La delegació de competències pot ser progressiva.
Disposició addicional primera
Altres titulacions i acreditacions equivalents per a impartir el primer cicle de l'educació infantil
A més dels professionals a què fa referència l'article 11, també estan acreditats per a impartir el primer cicle de l'educació infantil els professionals que han estat habilitats o declarats idonis per a impartir-lo segons l'article 10 i la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, i les normes que els van desenvolupar, en els mateixos termes que s'hi van establir.
Disposició addicional segona
Llars d'infants rurals
1. En l'àmbit rural una llar d'infants pot estar ubicada en diversos municipis o en diversos nuclis de població dins d'un o diversos municipis. En aquest cas la llar d'infants rep la denominació genèrica de llar d'infants rural i té una seu central i tantes extensions com edificis diferents de la seu central. El conjunt de la seu central i de la totalitat de les extensions formen un únic centre educatiu, amb una única direcció pedagògica.
2. Per poder formar part d'una llar d'infants rural és necessari que cada nucli de població, tant en el cas de la seu central com en les extensions, tingui menys de 2.500 habitants.
3. Tant la seu central com cadascuna de les extensions han de complir els requisits mínims d'espais, d'instal·lacions i de seguretat establerts amb caràcter general en aquest Decret per a les llars d'infants.
4. El nombre mínim de professionals i la seva qualificació, establerts a l'article 11, s'entenen en relació al conjunt de tota la llar d'infants rural.
5. La seu central de la llar d'infants i les extensions efectuen oferta de places escolars corresponents a totes les edats de zero a tres anys.
6. En el consell de participació de les llars d'infants rurals, a més dels membres establerts amb caràcter general, hi ha:
a) Un representant dels pares i de les mares de la seu central i un representant dels pares i de les mares de cadascuna de les extensions.
b) Un representant del personal educador de la seu central i un representant del personal educador de cadascuna de les extensions.
7. En el consell de participació de les llars d'infants rurals de titularitat pública hi ha un representant de cadascun dels municipis en els que estan ubicades la seu central i les extensions.
8. En el cas dels municipis en els quals hi ha ubicada una llar d'infants rural, ja sigui la seu central o alguna de les extensions, no es poden delegar als ajuntaments les competències a què fa referència l'article 20 si no són assumides per tots i cadascun dels ajuntaments.
Disposició addicional tercera
Delegació de competències en matèria d'admissió d'infants
Continuen vigents les delegacions de competències que diversos ajuntaments van assumir en relació amb l'admissió d'alumnes al primer cicle de l'educació infantil, sens perjudici que aquests ajuntaments puguin assumir la resta de les competències previstes al punt 1 de l'article 20.
Disposició addicional quarta
Competències del Consorci d'Educació de Barcelona
L'assignació de funcions que es fa al Departament d'Educació i Universitats i als ajuntaments s'entén sens perjudici de la progressiva assumpció de les competències que el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, atribueix a aquest Consorci.
Disposició addicional cinquena
Participació al consell escolar del centre
En el cas dels centres que imparteixen educació infantil de primer cicle i algun altre ensenyament, l'òrgan de participació de la comunitat educativa al centre és el consell escolar; els membres de la comunitat educativa que ho són en relació al primer cicle de l'educació infantil poden ser electors i elegibles al consell escolar del centre segons el procediment establert amb caràcter general per a cada tipus de centre sufragat amb fons públics.
Disposició addicional sisena
Adaptació dels centres d'educació preescolar
Els centres d'educació preescolar autoritzats d'acord amb el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, passen a tenir autorització per impartir el primer cicle de l'educació infantil.
Disposició transitòria primera
Adaptació dels centres que atenen infants de fins a 3 anys
Els centres que atenen infants de fins a 3 anys d'edat, autoritzats amb caràcter temporal a desenvolupar les actuacions previstes al Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l'atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d'ensenyament, podran adaptar-se a les condicions establertes en aquest Decret dins els terminis que s'estableixin en desenvolupament de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació. Fins a aquesta data es considera vigent l'autorització que els va ser atorgada. El Departament d'Educació i Universitats donarà tràmit de vista i audiència als titulars dels centres no adaptats i publicarà la relació de centres afectats.
Aquests centres no estan obligats a tenir les tres sales referides a l'article 13.2.a) quan s'ubiquen en una zona urbana consolidada per l'edificació o en un nucli antic d'una població. En aquests casos, la superfície mínima de les aules és de 20 metres quadrats i la del pati de 50 metres quadrats, mantenint-se els 2 metres quadrats per infant. No s'exigeix la sala referida a l'article 13.2.d) quan per aplicació del paràgraf anterior la llar d'infants és d'un o dos grups. L'accés a aquestes llars d'infants és independent des d'un espai públic o comunitari. Les proporcions entre el nombre d'infants i el nombre de professionals s'han d'adequar al nombre màxim d'infants als diferents trams d'edat. La llar d'infants ha d'atendre infants de totes les edats.
Disposició transitòria segona
Expedients d'autorització iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret.
Els expedients d'autorització de centres iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret es resolen d'acord amb els requisits del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i, si és d'aplicació, d'acord amb el Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims de determinats centres d'educació infantil.
Disposició transitòria tercera
Adaptació de les llars d'infants autoritzades a l'empara del Decret 353/2000
1. Les llars d'infants autoritzades a l'empara del Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims de determinats centres d'educació infantil, han d'adaptar la ràtio d'infants per grups de tal manera que es compleixin els requisits d'espai mínim per infant previstos en els punts següents d'aquesta disposició transitòria en el termini que en cada cas es determina. El Departament d'Educació i Universitats donarà tràmit de vista i audiència als titulars dels centres no adaptats i publicarà la relació de centres afectats.
2. A les llars d'infants de tres o més grups, durant el curs escolar 2006-07 la superfície mínima per infant és de 1,5 metres quadrats per als tres trams d'edat. El curs 2007-08, la superfície mínima per infant és de 2 metres quadrats per a les sales d'infants de zero a un any. El curs 2008-09, la superfície mínima per infant és de 2 metres quadrats per a les sales d'infants de zero anys i d'un any. El curs 2009-10, la superfície mínima per infant és de 2 metres quadrats per a totes les sales d'infants.
3. A les llars d'infants de dos grups, durant el curs 2008-09 la superfície mínima per infant és de 2 metres quadrats per a la sala dels infants més petits. El curs 2009-10, la superfície mínima per infant és de 2 metres quadrats per a les dues sales d'infants.
4. A les llars d'infants d'un grup, al curs 2009-10 la superfície mínima per infant és de 2 metres quadrats.
Disposició transitòria quarta
La ràtio de mestres especialistes en educació infantil
El nombre de professionals d'atenció als infants amb el títol de mestre especialista en educació infantil o títol de grau equivalent derivat de l'aplicació de l'article 11 d'aquest Decret s'ha d'assolir en un termini màxim de 10 anys. No s'incorporen al centre professionals sense aquesta qualificació mentre no s'assoleix la proporció establerta a l'article 11.
Disposició derogatòria única
Es deroga el Decret 353/2000, de 7 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims de determinats centres d'educació infantil i el Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l'atenció assistencial i educativa als infants fins a sis anys no inscrits en centres d'ensenyament.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 4 de juliol de 2006
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Conseller d'Educació i Universitats
(06.178.074)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada